Disclaimer

MEETINGS, MeetingsUpdate, MeetingsPlatform, EVENTS & Showbizz, MeetingsGuide, EventsGuide, ExpotecGuide, IncentivesGuide, de MEETINGS Awards, het Meetings Business Event, de Meetings Locatie TOP-500, en De Tafel Van zijn mediaproducten die uitgegeven worden door BMG Business BV, onderdeel van Brinkman Media Group BV.

Eigendomsrechten en voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Brinkman Media Group BV en BMG Business BV.

Het aanbieden van teksten en fotomateriaal aan Brinkman Media Group van derden waarvoor geen toestemming is verleend van de rechthebbende of waarvan het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan. Door het insturen of uploaden van de foto’s vrijwaart de opdrachtgever BMG Business B.V. voor eventuele aanspraken of claims van (al dan niet vermeende) rechthebbenden.

Niets uit de gedrukte en digitale uitgaven van Brinkman Media Group BV en BMG Business BV mag worden overgenomen, vermendigvuldigd of gekopierd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Gebruik van deze website

De informatie zoals deze opgenomen is op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden, primair omtrent een keuze voor een locatie of leverancier voor een toekomstig event.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een financieel of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan BMG Business B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. BMG Business B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van BMG Business B.V. sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door BMG Business B.V. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. BMG Business B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van BMG Business B.V..

Contact

Indien u opmerkingen heeft over de inhoud of werking van deze website stellen we het op prijs dat u de afdeling backoffice hierover bericht middels een mail naar info@brinkmanmediagroup.nl of telefonisch naar +31 (0)24-7600660.

CONTACTGEGEVENS

BMG Business B.V.

Bezoekadres

Kerkenbos 10-15E

6546 BB Nijmegen

Postadres

Gelijk aan bezoekadres

Telefoon

+31 (0)24 760 06 60

E-Mail

info@brinkmanmediagroup.nl

MEETINGS

MEETINGS

MeetingsGuide

Meetings Locatie Top-500

International Conferences

Meetings Business Event

Meetings® Awards

Expotec

ExpotecGuide

EVENTS & SHOWBIZZ

MEETINGS

Events & Showbizz

Events Awards

EventsGuide

TRAVEL

TRAVEL – Business & Incentives

TravelGuide

MEETINGS AWARDS

Congres

Congrestheater

Evenementen

Teamactiviteiten

Supplier

Training

Vergader

Events Awards

Eventsbedrijven

Eventssuppliers

RANKING

Meetingssterren

BMG-Logo

©2020, Brinkman Media Group


Lid / Partner van:

icca
MPI
site